Miss Lilith And Mrs. Drusse
(Automania of Isaiah 34:14 and Lars von Trier’s Riget / The Kingdom)

I am a nocturnal demon. My resting place is a hospital room. In the old days the room was decorated with bleached sheets. The bleached sheets constituted the white spot. Now, the moisture has spread into the walls. It runs off my filled heart. I am Lilith, Adam’s first wife. We started the process. We cause demons. The demons now inhabit the hospital room. Snakes build their nests here. They lay their eggs here. The coiling snakelets are my spawn. I give birth to evil. These overgrown children swell with even more evil.

She wants to destroy me, Mrs. Drusse.

The brokenchatter kitchen spirits are my mouthpiece. Their distorted brains have a pattern similar to my genitals. They are trying to do away with me. They are trying to erase their existence by washing their secretions from my china. Mrs. Drusse calls to the spirits. Mrs. Drusse sucks at me with words of Spiritus. I sleep with Adam, he takes the shape of Age Krüger. I am a nocturnal demon, dressed in bleached sheets.

Sulfuric acid runs from my body. Vultures hover over the hospital. The airplanes in the sky are controlled by evil wings. No animal shall fail to appear, least of all, that which constitutes my resting place. Death is one thing. Death is frozen life. Death tastes of ice. I live under operating tables. I roll around in blood, in puddles on the floor. Where people are slaughtered. Our blubber-sea is a delightful existence. I deceive myself. My jaw is a hole of imperious flowers.

It is me that Mrs. Drusse wants to destroy.

The stench rising from dead bodies. Heads rolling across the floor. The anesthesia forms I’ve signed with my name have been hidden. I am Lilith. Miss Lilith approves of death’s entry. It tastes good with ice and pears. I rotate slowly on the skulls of little girls. I suspend all senses. I am queen of anesthetics. Here we’ll always stay. Here I found my resting place. Here echoes the voices of spirits. I offer muteness. Come to my flock.

Hear how the old woman cries Spiritus Spiritus Spiritus.

Do not listen to her.
Look at my tongue.

Fröken Lilith Och Fru Drusse
(Automanisk rit av Jesaja 34:14 och Lars von Triers Riget)

Jag är en nattlig demon. Min vilostad är sjukhusplatsen. Förr i tiden var rummet dekorerat med blekta lakan. De blekta lakanen utgjorde den vita platsen. Nu har fukten spritt sig till väggarna. Det rinner av mitt besatta hjärta. Jag är Lilith, Adams första hustru. Vi påbörjade processen. Vi framkallar demoner. Demonerna befolkar nu sjukhusplatsen. Här bygger ormar sina bon. Här lägger de sina ägg. De slingrande ynglen utgör mitt havandeskap. Jag föder ur mig ondskan. Dessa övervuxna barn sväller av ännu mer ondska.

Hon vill förinta mig, Fru Drusse.

De sönderskakade kökspigorna är mitt språkrör. Deras förvrängda hjärnor har ett mönster som liknar mitt underliv. De försöker göra sig av med mig. De försöker sudda ut sin existens genom att tvätta av mitt sekret från porslinet. Fru Drusse tillkallar sig andarna. Fru Drusse suger av mig med orden från Spiritus. Jag ligger med Adam som intar gestalten av Åge Kruger. Jag är en nattlig demon, iklädd blekta lakanen.

Det rinner svavelsyra från min kropp. Över sjukhusplatsen svävar gamarna. Flygplanen i luften styrs av onda vingslag. Inget djur skall utebli, allra minst tinget, som utgör min viloplats. Döden är ett ting. Döden är fryst liv. Döden smakar is. Jag lever under operationsborden. Jag rullar runt i blodet, i pölarna på golvet. Människor slaktas där. Vårt späckhav är en förtjusande tillvaro. Jag bedrar mig själv. Min käft är ett gatt av betvingande blommor.

Det är mig som Fru Drusse vill förgöra.

Stanken stiger från de döda kropparna. Avhuggna huvuden rullar över golvet. Anestesirapporterna som jag har undertecknat med mitt namn har gömts undan. Jag är Lilith. Fröken Lilith godkänner dödens inträde. Det smakar gott med is och päron. Jag vrider sakta om skallarna på flickebarnen. Jag upphäver alla sinnen. Jag är bedövningens drottning. Här ska vi alltid bo. Här har jag hittat min viloplats. Här ekar andarnas röster. Jag erbjuder stumhet. Kom till min flock.

Hör hur kärringen ropar Spiritus Spiritus Spiritus.

Lyssna inte på henne.
Titta på min tunga.