Song of Trees

I can’t sleep to forget this box I’m in.
I slide open the lid quietly
to witness these ants carry off the fattest death
as they march past on the slick floor each day.

There are skinnier deaths
waiting in your cell before the firing squad.

Ants march in single file
while prisoners walk the wrong way 
into history.

But who writes history and the traffic laws?

“No one can build a tree,”
says my 9-year-old daughter
as we’re sitting 
in the shade of a great oak. 

You can build a house
loftier than ambitions.
You can construct a theater
to screen the latest illusion.
You can raise a levee
to prevent greater indignation. 
You can assemble a regime
solely out of crooks.
You can make an asylum
to house a whole a society.
You can even create darkness
with invisible bricks and stones.

But you can’t build a tree.

A tree springs from its favorite soil.
A tree sheds its leaves according to seasons.
A tree may bear fruit or choose not to.
A tree will fast when the sun is too violent.
A tree will fall down honorably in the end.

No one can build a tree,
You can’t plant a person.

We are freedom’s chlorophyll! 

          

Bài Ca Cây

Tôi không ngủ quên trong hộp.
Tôi im lặng hé nắp,
nhìn những con kiến đang khiêng sự chết mập phì,
diễu qua mỗi ngày trên nền gạch cũ.

Có những sự chết ốm hơn,
vì phải ở tù,
rồi mới bị bắn.

Kiến đi hàng một.
Tù nhân đi ngược chiều,
vào đường lịch sử.

Nhưng ai là kẻ viết sử và quy định đường?

Người ta không thể xây dựng một cái cây.

No one can construct a tree.
Con gái chín tuổi của tôi nói,
khi chúng tôi ngồi dưới tán bạch dương.

Người ta có thể xây dựng một ngôi nhà
cao hơn tham vọng.
Người ta có thể xây dựng rạp chiếu bóng
trình diễn cơn mê.
Người ta có thể xây dựng một con đê
chận đứng cơn phẫn nộ.
Người ta có thể xây dựng một chế độ
gồm toàn bọn tống tiền.
Người ta có thể xây dựng nhà thương điên
đủ sức chứa cả xã hội.
Người ta có thể xây dựng bóng tối
bằng thứ gạch đá vô hình.

Người ta chỉ không thể xây dựng một cái cây.

Cái cây mọc trên đất thích.
Cái cây rụng lá theo mùa.
Cái cây có thể ra hoa quả hoặc không.
Cái cây tuyệt thực nếu mặt trời hung bạo.
Cái cây ngã xuống trong danh dự sau cùng.